การจัดทำประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนรวมทั้งการเลือกคณะกรรมการชุมชน นอกจากท่านนายกกองเพ็ชร ศรียาขำ คณะบริหาร ยังได้รับเกียรติจากท่าน สส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกูล ท่านสจ.กิ่งเพชร ชัชวาลย์ เข้าร่วมการประช

การจัดทำประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งการเลือกคณะกรรมการชุมชน นอกจากท่านนายกกองเพ็ชร ศรียาขำ คณะบริหาร
ยังได้รับเกียรติจากท่าน สส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกูล ท่านสจ.กิ่งเพชร ชัชวาลย์ร่วมรับฟัง และพร้อมประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินศักยภาพ
ของ อปท. และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนเยาวชนตำบลนาอ้อ