จัดระเบียบตลาด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด งานเทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาด ให้เป็นไปตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย