ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นายอิศรา วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น