โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2562” เพื่อลดอุบัติการณ์ การเกิดโรคไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงผลของการเกิดโรค ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปป้องกันและกำจัดแหล่งพาหนำโรค ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยออกพ่นหมอกควันและให้ความรู้ในชุมชน ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562