4.การบริการประชาชน


10.การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

11.ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th

facebook  https://www.facebook.com/tessabannao

- LINE  ไลน์ชาวตำบลนาอ้อ http://line.me/ti/g/_uNVbg3W0u

E-mail tessabannao.42100@gmail.com

- โทรศัทพ์/โทรสาร 042834937,042834930,042835484

- การประชาคม

- คู่มือประชาชน

- ศูนย์บริการร่่วม

- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

12.การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) 

- การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader)  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

26/10/2016

788

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th