1.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต


180.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานผล

181.กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      วีดีทัศน์     บุคคลต้นแบบหน่วยงานอื่น

182.การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โครงการที่ 1  โครงการที่ 2  โครงการที่ 3

183.การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม  แผนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

184.การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย   การดำเนินการทางวินัย

26/10/2016

858

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th