ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายฟากเลย หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อสายภูบ่อบิด

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th