เรื่องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


  ประชาสัมเรื่องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดการใช้รถใช้ถนน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

25/04/2018

1093

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th