ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ชุด


ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ชุด "เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น" องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่้างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

07/11/2018

1663

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th