กองช่าง


เอกสารกองช่าง

 

 
- คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าโครงการครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้เอกสาร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ 3.แผนผังบริเวร 4.แผนที่)
 
 
 
- คำร้องขอใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลนาอ้อ (ใช้เอกสาร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************ประสานเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์  042-834930 ต่อ 14**********************

26/10/2016

974

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th