สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561


สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

31/10/2018

801

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th