ปลัดเทศบาล

นางชมพูนุท  อินอ่ำ

ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ 

เบอร์โทร : 0621974560

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th