ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2563 17-12-2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ)    ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาชุมชน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการพัฒนาภายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในที่ประชุม

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th