ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งเสนอโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
โดยไม่มีการแปรญัตติ

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th