ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะเป็นการเฉพาะกิจ เนื่องจากบ่อทิ้งขยะโคกช้างไห้

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะเป็นการเฉพาะกิจ
เนื่องจากบ่อทิ้งขยะโคกช้างไห้ ยังไม่สามารถเปิดให้ไปทิ้งขยะได้โดยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย
นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวิเศษ งอกพิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลนาอ้อ เขต1 ได้ดำเนินการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตาม #นโยบายเร่งด่วนในแก้ไขปัญหาขยะให้กับชาวตำบลนาอ้อต่อไป

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th