การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 11 เมษายน 2566 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้  นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก  นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล  นางสาวนิตยา รัตน์วิชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อรับฟัง  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของชมรมฯ โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานสถานการณ์การเงินของชมรมฯ การพิจารณาเงินปันผลให้กับสมาชิก และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา