การประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566

การประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรมประชุมพนักงาน และลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง เพื่อรับนโยบายและหารือข้อราชการที่สำคัญ มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยมี นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ