การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งเสนอโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
โดยไม่มีการแปรญัตติ