การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ