กิจกรรมกีฬาโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ

โรงเรียนเทศบาลนาอ้อดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความสามัคคี เสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม