กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564
เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการตลาดร่วมใจนาอ้อ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges) กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยรณรงค์ทำความสะอาด ให้ความรู้ ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในตลาดร่วมใจนาอ้อ
อีกทั้งหารือแนวทางการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษจากตลาดสู่สิ่งแวดล้อม
#อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #COVID-19 #กรมอนามัย