กิจกรรมวันสงกรานต์วัดห้วยห้าว บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วัดห้วยห้าว บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลย เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้วัดห้วยห้าวยังมีอายุถึงสี่ร้อยกว่าปี ทั้งยังขึ้นเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร