กิจกรรมสอนทำตุง ม.6 เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม

วันพระ แรม 15 ค่ำเดือนหก ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกับชาวบ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 และจัดกิจกรรมสอนทำตุง เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน และรับฟังความคิดเห็น สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน