กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาอ้อ รับรององค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.5) ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวตำบลนาอ้อ โดยนั่งรถราง กราบหลวงปู่ใจดี ชมพิพิธภัณฑ์วัดศรีจันทร์ ส้วมฝรั่งเศส รับประทานข้าวแดกงา ทำข้าวจี่ ชมบ้านโบราณ และกราบศาลเจ้าปู่คำแดง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สายชิล สายกิน สายเที่ยว เทศบาลตำบลนาอ้อยินดีต้อนรับนะคะ