กิจกรรมเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตระหนักในความสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน