กิจกรรมโรงเรียนอาวุโสศึกษา วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

#ช่วงเช้า กิจกรรมสันทนาการ โดยท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ท่าวิภาวรรณ สถิตย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ นำอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอน
#ช่วงบ่าย อาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าทำกิจกรรมการออกกำลังเพื่อนำข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการออกกำลังกายด้วยจังหวะไทยกายบริหารกับการเดินเร็วที่มีผลต่อระดับอัลฟาอะไมเลสในน้ำลายของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนากิจกรรมทางกายและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ