ขยายเขตไฟฟ้า 20-1-2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ขยายไฟส่องสว่าง หมู่ 6 บ้านโพนค่าย ซอยนาป่าเหน่ง รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร