จำนวนประชากรและครัวเรือน

จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ
เทศบาลตำบลนาอ้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555) มีประชากรทั้งหมด 6,208 คน ครัวเรือน 1,924 ครัวเรือน
ครัวเรือน เป็นชาย 3,041 คน เป็นหญิง 3,167 คน แยกช่วงอายุ ได้ดังนี้
หมู่ที่ 1
อายุไม่เกิน 7ปี 37 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 112 คน
หมู่ที่ 2
อายุไม่เกิน 7ปี 58 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 130 คน
หมู่ที่ 3
อายุไม่เกิน 7ปี 65 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 107 คน
หมู่ที่ 4
อายุไม่เกิน 7ปี 92 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 192 คน
หมู่ที่ 5
อายุไม่เกิน 7ปี 50 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 153 คน
หมู่ที่ 6
อายุไม่เกิน 7ปี 73 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 119 คน
หมู่ที่ 7
อายุไม่เกิน 7ปี 46 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 112 คน
หมู่ที่ 8
อายุไม่เกิน 7ปี 59 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 103 คน
หมู่ที่ 9
อายุไม่เกิน 7ปี 58 คน
อายุ 60 ปีขึ้นไป 116 คน
จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ
เทศบาลตำบลนาอ้อ มีประชากรทั้งหมด 6,208 คน ครัวเรือน 1,924 ครัวเรือน
ครัวเรือน เป็นชาย 3,041 คน เป็นหญิง 3,167 คน แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน แยกตามประเภท
ชาย หญิง
หมู่ 1 598 207 292 306
หมู่ 2 691 248 331 360
หมู่ 3 591 207 290 301
หมู่ 4 1,072 321 539 533
หมู่ 5 496 170 232 264
หมู่ 6 739 247 368 371
หมู่ 7 557 173 258 299
หมู่ 8 714 276 358 356
หมู่ 9 685 222 340 345
รวม 6,143 2,071 3,008 3,135
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)