คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 ซึ่งนำโดยนายยุทธพล เดชารัตนชาติ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมิน โดยมีนางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ด้าน 136 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ