คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน