คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 110  คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการดำเนินงานด้านการบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง