ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ

โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการปฏิบัติตนที่ดีในสถานศึกษา