งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี

เงินสะสมปี 2566

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ปี 2566

การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปี 2565

การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ปี 2564

การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ปี 2563

การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปี 2562

การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ปี 2561

 1. งบแสดงสถานะทางการเงิน 2561
 2. งบทดลอง 2561
 3. รายรับ รายจ่าย เทศบาลตำบลนาอ้อ 2561

ปี 2560

 1. งบแสดงสถานะทางการเงิน 2560
 2. งบทดลอง 2560
 3. รายรับ รายจ่าย เทศบาลตำบลนาอ้อ 2560

ปี 2559

 1. งบแสดงสถานะทางการเงิน 2559
 2. งบทดลอง 2559
 3. รายรับ รายจ่าย เทศบาลตำบลนาอ้อ 2559

ปี 2558

 1. งบแสดงสถานะทางการเงิน 2558
 2. งบทดลอง 2558
 3. รายรับ รายจ่าย เทศบาลตำบลนาอ้อ 2558
 4. รายรับ รายจ่าย กองการประปา 2558