จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตระหนักในความสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน