จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ ) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และปรึกษาหารืองานและกิจกรรมต่างๆในชุมชน