จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างของชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคำแดง ชั้น 2 เทศบาลตำบลนาอ้อ