ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทร.042-843937  โทรสาร.042-834973

เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th

   เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tessabannao

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) tessabannao.42100@gmail.com