ซ่อมรางน้ำ 13-1-2564

วันที่ 13 มกราคม 2564  เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ เพือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอย ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ