ซ่อมแซมถนนชำรุด

วันที่ 13 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อที่ชำรุด เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย