ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 2-2-2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตชุมชนหมู่ที่ 9 และถนนบริเวณตลาดสดร่วมใจนาอ้อ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย