ซ่อมแซมถนน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ออกซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดในชุมชน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก