ซ่อมแซมรางระบายที่ชำรุด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ออกซ่อมแซมรางระบายที่ชำรุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน