ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟส่องสว่างที่ชำรุดตามถนนเส้นต่างๆในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร