ซ่อมไฟส่องสว่าง

ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟส่องสว่างที่ชำรุดตามถนนเส้นต่างๆในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร