ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงเรียน

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมต่อการประเชิญอุบัติภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยสำนักปลัดเทศบาลจัดให้มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ