ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ประชาชน ได้เข้ามาทำกิจกรรมสาธารณะ ร่วมกัน