ดำเนินการแก้ปัญหาสาธารณะ ต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้า เปลี่ยนฝารางระบายน้ำตลาด รวมถึงการซ่อมท่อประปา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาสาธารณะ ต่างๆ อาทิ ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.6 และ ม.3
เปลี่ยนฝารางระบายน้ำตลาด รวมถึงการซ่อมท่อประปา ม.4