ดูงานจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นำคณะบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นำคณะบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ (ครูและนักเรียนโรงเรียนโสกก่ามวิทยา) จำนวน 108 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยว (หมู่บ้านวัฒนธรรม)