ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้าน เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างอาชีพ ของชุมชนบ้านนาอ้อ