ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 41 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร